1. Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez K&A CONSULTING usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW oraz innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do K&A CONSULTING.
  1.2. Użytkownik korzystający z witryn internetowych K&A CONSULTING, akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Definicje
  2.1. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów (produktów), usług lub wizerunku K&A CONSULTING.
  2.2. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez K&A CONSULTING, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na należących do K&A CONSULTING witrynach WWW, plików, forów i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień, stron transakcyjnych, a także świadczenia innych usług.
  2.3. Użytkownik – każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług.
  2.4. K&A CONSULTING – K&A CONSULTING Anna Wójtowicz-Dawid z siedzibą w Rzeszowie, ul. Potockiego 109, NIP 867-160-92-58.
  2.5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.
  2.6. Sesja – okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje Użytkownika.
 3. Rodzaje i zakres Usług
  K&A CONSULTING świadczy następujące Usługi:
  3.1. Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na należących do K&A CONSULTING witrynach WWW oraz materiałach przesyłanych pocztą elektroniczną. Dobór prezentowanych treści odbywa się poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL na indywidualne zapytania Użytkownika lub przez wybranie przez Użytkownika odpowiedniej tematyki materiałów oferowanych przez K&A CONSULTING.
  3.2. Usługi promocyjne polegające na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez K&A CONSULTING.
  3.3. Badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników.
  3.4. Usługi szkoleniowe.
  3.5 Usługi doradcze.
  3.6. Zamawianie produktów i usług K&A CONSULTING w sklepie internetowym lub na witrynach WWW zawierających odpowiednie formularze zamówieniowe.
 4. Warunki świadczenia Usług
  4.1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki: Mozilla Firefox lub MS Internet Explorer 8. K&A CONSULTING nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek.
  4.2. K&A CONSULTING zastrzega sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie z witryn WWW należących do K&A CONSULTING, traktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuję aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza zamówieniowego) będzie ona obowiązywać aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.
  4.3. Usługobiorca, będący osobą fizyczną, może korzystać z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że ze względu na właściwość Usługi niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych i konieczność podania danych osobowych wynika ze sposobu zamówienia i realizacji konkretnej Usługi. W przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, K&A CONSULTING zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. K&A CONSULTING powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 5. Zawarcie i rozwiązanie umowy
  5.1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez K&A CONSULTING z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.
  5.2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn WWW należących do K&A CONSULTING, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
  5.3. Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
  5.4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.
 6. Postępowanie reklamacyjne
  Użytkownicy mogą składać skargi i reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres kontakt@centrumszkolenprawnych.pl. K&A CONSULTING dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie od ich otrzymania.
 7. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług jest K&A CONSULTING (dalej także: Administrator Danych). K&A CONSULTING dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów K&A CONSULTING, jako Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w Serwisie K&A CONSULTING, jak również złożenie zamówienia, co w konsekwencji powoduje brak możliwości jego realizacji przez K&A CONSULTING. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
  7.2. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia K&A CONSULTING przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w pkt 7.1. niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej
  Treści udostępniane w ramach świadczenia Usługi chronione są prawem własności intelektualnej a w szczególności prawami autorskimi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody K&A CONSULTING, jest zabronione. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
 9. Postanowienia końcowe
  9.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.
  9.2. K&A CONSULTING zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Mogą być one spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi w zasadach korzystania z serwisu K&A CONSULTING. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na witrynach WWW należących do K&A CONSULTING.
  9.3. Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie.